preloader
สั่งผลิตในประเทศ ไทยและสั่งผลิตในประเทศจีนแตกต่างกันอย่างไร?

สั่งผลิตในประเทศ ไทยและสั่งผลิตในประเทศจีนแตกต่างกันอย่างไร?

ทางร้านมีฐานการผลิตเคสมือถือทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ แห่งแรกตั้งอยู่ที่กว่างโจว(ประเทศ จีน) แห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดชลบุรี (ประเทศ ไทย) การผลิตจากทั้ง 2 แห่งนี้ไม่มีความแตกต่างด้านคุณภาพ ในทุกขั้นตอนของกระบวนผลิตใช้วัสดุทุกอย่างเหมือนกัน อันร่วมไปถึงอุปกรณ์, เครื่องสกรีนและหมึกที่ใช้สกรีน

ความแตกต่าง คือราคาและระยะเวลาในการจัดส่ง

  • การเลือกผลิตในจีนคุณจะได้ราคาถูกกว่า แต่ใช้เวลาในการจัดส่งค่อนข้างนาน
  • หากเลือกการผลิตในประเทศไทยคุณสามารถได้รับสินค้าเร็วขึ้น แต่จะมีราคาที่สูงกว่า เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าในจีนมาก

อ้างอิง : ตารางสำหรับแสดงระยะเวลาการจัดส่งโดยประมาณ ดังนี้

ผลิตในประเทศไทย ผลิตในประเทศจีน
3 - 7 วัน 10 - 15 วัน

สามารถพิจารณาระยะเวลาการจัดส่งตามตารางอ้างอิงด้านบน หากมีเวลาเพียงพอและไม่เร่งรีบทางร้านขออนุญาต ิแนะนำว่า ควรเลือกผลิตในจีนเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า แต่หากมีเวลาไม่มากพอ และรีบใช้งาน ควรเลือกผลิตใน ประเทศไทย เพื่อให้ได้รับสินค้าทันเวลาที่ต้องการ

อย่างไรก็ตาม ฐานการผลิตในประเทศไทยและในประเทศจีน ทั้ง 2 แห่งนี้ บริษัทในไทยเป็นเจ้าของและศูนย์ข้อมูลของเราตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์